Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld namens de volgende entiteiten:
 • VAN RAAK HOLDING B.V., gevestigd op Ledeboerstraat 50, 5048 AD te Tilburg
 • VAN RAAK STAAL Tilburg B.V., gevestigd op Ledeboerstraat 50, 5048 AD te Tilburg
 • VAN RAAK STAAL Oss B.V., gevestigd op Lekstraat 3, 5347 KT te Oss
 • VAN RAAK STAAL Duiven B.V., gevestigd op Segment 16, 6921 RH te Duiven
 • VAN RAAK STAAL Roermond B.V., gevestigd op Konstruktieweg 7, 6045 JD Roermond
 • VAN RAAK STAINLESS B.V., gevestigd op Bijsterhuizen 2103, 6044 LE Wijchen.
Wij vinden uw privacy van groot belang en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via ons contactformulier.
Gerelateerde informatie:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder ziet u in welke bronnen wij de navolgende persoonsgegevens verwerken. ERP-systeem:

 • Aanhef: de heer of mevrouw
 • Voornaam
 • Voorletter(s): afgeleid van uw voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Categorie functie

Op de webserver van vanraakstaal.nl worden de volgenden formuliergegevens bewaard:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Plaats
 • Bericht

 

Google Analytics:

 • Geanonimiseerd IP-adres van bezoekers website: het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd via ‘Anonymize IP’

 

Mailchimp:

 • Aanhef met Achternaam
 • Voornaam
 • E-mailadres

Verwerkingsactiviteiten die wij verrichten

Iedere bron waarin wij persoonsgegevens bewaren, heeft eigen verwerkingsactiviteiten. Hieronder worden de verwerkingsactiviteiten per bron weergegeven.

 

ERP-systeem:

 • De persoonsgegevens worden uitgevraagd via een (Excel) intakeformulier
 • Het intakeformulier dient door een rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekend te worden
 • Het ondertekende (Excel) intakeformulier wordt digitaal opgeslagen op het bedrijfsnetwerk
 • De gegevens uit het intakeformulier worden tevens ingevoerd en opgeslagen in ons ERP-systeem
 • Medewerkers nemen kennis van de bedrijfs- en persoonsgegevens om partijen te identificeren en met hen te corresponderen.

 

Webserver van vanraakstaal.nl:

 • Verzonden formuliergegevens worden opgeslagen op de webserver van vanraakstaal.nl
 • De gestelde vragen in formulieren worden beantwoord via persoonlijk bezoek, telefoon en/of e-mail.

 

Google Analytics:

 • Kenmerken van bezoekgedrag worden opgeslagen in Google Analytics.

 

Mailchimp:

 • De betreffende persoonsgegevens worden uit het ERP-systeem geëxporteerd naar een Excel-bestand
 • Dit Excel wordt vervolgens geïmporteerd in Mailchimp om verzendlijsten te maken.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens in de betreffende bronnen met ieder eigen doel. Hieronder worden de verwerkingsdoelen per bron weergegeven.

 

ERP-systeem:

 • Het tot stand laten komen van een overeenkomst
 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Het voldoen aan de wettelijke administratieplicht

 

Webserver van vanraakstaal.nl:

 • Verkoop van producten en diensten
 • Services aanbieden

 

Google Analytics:

 • Het bezoekgedrag wordt geanalyseerd met Google Analytics om de website beter te laten aansluiten op de wensen van bezoekers

 

Mailchimp:

 • Online versturen van klantmailingen
 • Naderhand analyseren van mailingcampagnes.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Uiteraard kunt u uw gegevens laten verwijderen indien u dat wenst. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Delen van persoonsgegevens door ons met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wij in opdracht van de gebruiker persoonsgegevens verwerken, zal gebruiker de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. De gebruikers kunnen te allen tijde in overleg met ons wijzigingen daarin aanbrengen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Versie 22 mei 2018